Tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh
Lượt xem: 46

Để tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật tới các cấp công đoàn toàn tỉnh bên cạnh việc đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, nền tảng internet và mạng xã hội. Đặc biệt tuyên truyền lồng ghép trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

anh tin bai

Tư vấn pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ trong Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-LĐLĐ ngày 9 tháng 5 năm 2024 triển khai tới 100% các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt II năm 2024. Nhằm quán triệt kịp thời tới đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của các Luật, tuyên truyền nhắc lại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh. Các nội dung thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành. Các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai: Thực hiện niêm yết đầy đủ danh mục các văn bản quy định về thủ tục hành chính; các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành tại địa điểm dễ nhìn, dễ thấy và công bố công khai trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở hoặc các hình thức khác để đoàn viên, CNVCLĐ biết, thực hiện. Các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc tập huấn "chuyên sâu". Căn cứ nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt II năm 2024 các cấp công đoàn trong tỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế và lựa chọn các hình thức phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho CNVCLĐ tìm hiểu, tiếp cận nội dung cơ bản của văn bản pháp luật. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo hiệu quả, chất lượng.  

Nguyễn Thúy - LĐLĐ tỉnh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập