CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN TỈNH LÀO CAI

    I. Chức năng:

1. Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trên địa bàn tỉnh.

2. Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

3. Tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

II. Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai; các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Tham gia với các cấp ủy đảng, các cơ quan quản lý nhà nước về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của người lao động trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước, Công đoàn ngành Trung ương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động, tham gia hội đồng trọng tài lao động ở địa phương, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Chỉ đạo các Công đoàn ngành địa phương, Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn cấp trên trực tiếp của cơ sở thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 27 và Điều 28 Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Phối hợp với Công đoàn ngành Trung ương và tương đương chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương và tương đương đóng trên địa bàn tỉnh.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc các Công đoàn cấp trên cơ sở khác đóng trên địa bàn tỉnh những nội dung sau đây:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước ở địa phương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; điều tra các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động; đại diện bảo vệ người lao động trong các vụ án về lao động và công đoàn khi người lao động yêu cầu.

6. Tổ chức, vận động đoàn viên và người lao động rèn luyện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp; quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và tư vấn pháp luật của công đoàn theo quy định của Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

7. Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ được phân cấp quản lý.

8. Hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội các công đoàn cấp dưới; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh.

9. Thực hiện công tác đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

10. Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.   

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập