Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm Bác giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 32

Với mục đích đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào nề nếp, nhằm tạo ra bước chuyển mới trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, văn hóa tự phê bình và phê bình, thành ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mọi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ gắn với xây dựng và thực hiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Lào Cai. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp công đoàn trong thực hành trách nhiệm nêu gương theo phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.  Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Ngày 07/9/2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 260/KH-LĐLĐ để chỉ đạo các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TWcủa Bộ Chính trị).
Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo Bác hằng năm và toàn khóa theo Hướng dẫn số 67/HD-LĐLĐ, ngày 27/8/2021 về tuyên truyền chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong CNVCLĐ; Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, giai đoạn 2021-2025 và hằng năm; Mỗi năm lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn để đưa vào kế hoạch thực hiện, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong thực tế; tổ chức thường xuyên, sâu rộng, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo Bác. Bên cạnh việc thực hiện thường xuyên trên, từng năm, các cấp công đoàn lựa chọn một số hoạt động chính để tập trung chỉ đạo thực hiện cụ thể như sau: 
Năm 2021: Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TWcủa Bộ Chính trị, giai đoạn 2021-2025; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. 
Năm 2022: Triển khai thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo Bác theo Hướng dẫn số 67/HD-LĐLĐ, ngày 27/8/2021 về tuyên truyền chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong CNVCLĐ và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ năm 2022; Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2023) vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2022), thiết thực lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907-12/7/2022); Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh trong học tập và làm theo Bác vào dịp 19/5/2022.

Đ/c Nguyễn Hữu Long, Bí thư Chi Bộ LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Đại hội Chi bộ LĐLĐ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: PT(LĐLĐ tỉnh )

Năm 2023: Triển khai thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo Bác trong CNVCLĐ và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ năm 2023; Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong học tập và làm theo Bác vào dịp 19/5/2023.
Năm 2024: Triển khai thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo Bác trong CNVCLĐ và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ năm 2024; Sơ kết 04 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong học tập và làm theo Bác dịp 19/5/2024.
Năm 2025: Triển khai thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo Bác trong CNVCLĐ và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ năm 2025; Tham gia chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025); Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh; biểu dương, khen thưởng các điển hình xuất sắc, nổi trội trong học tập và làm theo Bác dịp 19/5/2025.
Các cấp công đoàn căn cứ đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành kế hoạch học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2025 và từng năm (năm 2021 hoàn thành ngay trong quý III năm 2021, các năm còn lại hoàn thành trong quý I); đồng thời tích cực đăng tải các tin, bài, ảnh trên Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh và mạng xã hội của các cấp công đoàn để mọi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ biết và tích cực tham gia thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2021-2025./.

Tiến Sỹ - LĐLĐ tỉnh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 63
  • Tất cả: 255,412
Đăng nhập