Những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 108

Từ khi ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017- 2020 giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (nay là Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh), đến nay đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Công tác phát triển tổ chức đảng, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, phát triển đoàn viên, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh gắn với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đã được các doanh nghiệp tập trung thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực. Sự phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh, giai đoạn 2017- 2020 đã đi vào nền nếp, một số nội dung đã có chiều sâu, đảm bảo cho các chi, đảng bộ và tổ chức công đoàn thực hiện đầy đủ hơn chức năng, nhiệm vụ của mình theo pháp luật và Điều lệ quy định. Thông qua mối quan hệ phối hợp đã thể hiện sự gắn bó, trách nhiệm, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp; tạo điều kiện để hai bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 

Quang cảnh hội nghị sơ kết đánh giá kết quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Khối và Liên đoàn Lao động tỉnh bằng nhiều hình thức đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các nội quy, quy định của doanh nghiệp. Phối hợp tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về chủ trương phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tới chủ doanh nghiệp và người lao động. Hai bên đã chủ động phối hợp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chủ doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, người lao động để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên công đoàn, tổ chức công đoàn, đảng viên, tổ chức đảng, thực hiện công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp.
Đảng ủy Khối đã chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp. Từ năm 2017 đến năm 2020 tiến hành khảo sát, tuyên truyền thành lập 10 chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp; kết nạp 202 đảng viên, trong đó có 05 đồng chủ là chủ doanh nghiệp. Tổ chức 11 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 943 học viên, trong đó có 685 quần chúng trong các doanh nghiệp, số quần chúng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là 270 người.
LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn xác định việc tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, chỉ đạo các cấp công đoàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập Ban chỉ đạo; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho các Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương. Kết quả giai đoạn 2017 - 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát triển được 64 CĐCS, với 6.065 đoàn viên công đoàn. 

Lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS Hợp tác kinh doanh tổng hợp Mường Khương

Song song với phát triển đoàn viên công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, các cấp công đoàn đã quan tâm tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động được rèn luyện, phấn đấu, tổ chức công đoàn bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp. Giai đoạn 2017-2020 các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 7.675 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng, trong đó có 4.884 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Nhận thức rõ vai trò tác động tích cực của công tác thi đua khen thưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đội ngũ doanh nhân, CNVCLĐ tiểu biểu. Hai bên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hai bên đã phối hợp tốt với các cơ quan trong việc hiệp y, cho ý kiến đánh giá về hoạt động và kết quả phân xếp loại tổ chức đảng đối với doanh nghiệp trình UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình Nhà nước khen thưởng với tổng số 45 doanh nghiệp và 24 người đứng đầu doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2017-2020, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung vào các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo“ và đã thu hút đông đảo CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác. Kết qủa trong giai đoạn 2017-2020, có 42 công trình, sản phẩm được đăng ký thực hiện, trong đó có nhiều công trình, sản phẩm có giá trị kinh tế và xã hội cao; có 5.934 sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng vào sản xuất và công tác, có giá trị làm lợi và tiết kiệm trên 17 tỷ đồng. Đã có 273 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh, có 114 tác giả và đồng tác giả của 32 đề tài, sáng kiến tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ V và VI; 07 đề tài tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc có 01 đề tài đạt giải Nhì và 04 đề tài đạt giải khuyến khích, với 26 tác giả sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; trong đó có cán bộ, công nhân lao động ở một số đơn vị, doanh nghiệp; công tác khen thưởng đã chú trọng đến công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý đạt trên 28%.
 Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh và thành phố Lào Cai về đăng ký, xây dựng, công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hàng năm, 100% các doanh nghiệp trong khối đều được công nhận danh hiệu Nếp sống văn hóa... Trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ. Thực hiện tốt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2017- 2020”.
Hàng năm, hai bên đã chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai tới 100% các đơn vị trực thuộc, vì vậy đã phát huy và khơi dậy được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Tập trung chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt việc vận động người lao động, chủ doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động và chủ sử dụng lao động; phối hợp kiểm tra, giám sát  và chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác giám sát thực hiện chế độ chính sách, kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 
Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp vận động chủ doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Trong những năm qua, các cấp ủy cơ sở chỉ đạo phối hợp tốt với lãnh đạo các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp trong khối đã làm tốt công tác ủng hộ, từ thiện, công tác an sinh xã hội, hướng về cơ sở, với tổng số tiền trên 175 tỷ đồng. 
Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2017-2020, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025, nhằm thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và quyền lợi chính trị cho người lao động, góp phần tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, tạo niềm tin cho người lao động vào tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn.

Bài: Việt Trung; Ảnh: Việt Trung - Đồng Hồng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 180
  • Trong tuần: 180
  • Tất cả: 255,529
Đăng nhập